ERL Solar Montaj Sistemleri

Yükleniyor

Aydınlatma Metni

Uzmanlığımız Projenizi İleriye Taşıyacak

Kırk yılı aşan tecrübesi ile metale form veren bir şirket olarak, yenilikçi tasarım, yüksek üretim kapasitesi ve çok farklı sahalarda edindiği uygulama deneyimi ile kurulumu kolay, uluslararası kalite standartlarında projeler geliştiriyoruz.

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU VE İŞLENMESİ POLİTİKASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


1.Tanımlar
İşbu aydınlatma metninde geçen;
Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi, ifade eder.

2. Veri Sorumlusu
ERL TEKNİK MAK.MET ENERJİ SAV.SAN. VE TİC A.Ş tüzel kişiliği tarafından işletilmektedir.
Veri sorumlusu olarak, kişisel verilerin işleme amaçlarının ve vasıtalarının belirlenmesinden, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumludur. KVKK uyarınca muhatap, bursiyer, stajyer, tedarikçi, ziyaretçi, iş ortağı ve/veya çalışanı/yöneticisi ve sözleşme kapsamında yapılan işler neticesinde paylaştığınız kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ERL tarafından değerlendirilecektir.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’)’na uygun olarak, elde edilen verilerin toplanması, saklanması, aktarılması da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın işlenmesi ve söz konusu işlemenin amacı ile ilgili olarak sizi bilgilendirmek istiyoruz.

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
Kişisel verileriniz;
• Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun
• Doğru ve gerektiğinde güncel
• Belirli, açık ve meşru amaçlar için
• İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü
• İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme kurallarına uygun bir şekilde ERL TEKNİK MAK.MET. ENERJİ SAV.SAN. VE TİC A.Ş ‘nin aşağıda yer alan faaliyetleri ile bağlantılı olacak şekilde işlenecektir.
 
ERL TEKNİK MAK.MET ENERJİ SAV.SAN. VE TİC A.Ş’ nin faaliyetleri;
• Burs, staj imkanları sağlamak
• Müşteri projesine uygun solar montaj sistem tasarımı, statik hesabı, kurum onayları,imalat, imalat sonrası lojistik, saha teslim, saha kurulumu, proje teslimi, bakım onarım faaliyetleri,
• Seminerler düzenlemek
• Fuar sponsorlukları ve katılımları,yurtiçi ve yurtdışı fuar organizasyonları ziyareti
• Faaliyetlere ait iletişimi sağlamak ve yürütmek

4. Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, faaliyetlerin sürdürülebilmesi için Kişisel Veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde gerekli görülen üçüncü kişilere (iş ortağı, işbirliği yapılan kurum, tedarikçi, tedarikçi yöneticileri/çalışanları, ERL Topluluğu şirketleri, ERL yönetimi/güvenlik birimi, hukuken yetkili kamu kurumu ve kuruluşları, hukuken yetkili özel hukuk kişileri ya da yurt dışı ülkeler) aktarılabilecektir.

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi Tahsisi ve Hukuki Sebep
Kişisel verileriniz sözleşmesel veya mevzuat çerçevesinde ERL tarafından,
• Burs/Staj ve İş Başvuru Formları
• ERL Web Siteleri İletişim Formları
• ERL Grup şirketleri web Siteleri E-Bülten Kayıt Formları gibi kanallarla ve farklı hukuki sebeplere dayanarak ERL’nin faaliyetlerini sürdürülebilmesi için
KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında iş bu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla da toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Tarafınızca verilen tüm kişisel veriler söz konusu veriyi bize sağlama amacına uygun şekilde tarafımızca kullanılır ve işlemden geçirilir. Verdiğiniz bilgiler sizin talebinizi işleme koymak üzere kullanılır.
 
6. Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız
İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

7. Hakların Kullanımı, Başvuru ve İletişim
KVKK kapsamındaki yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi ERL’ye kimliğinizin doğrulanması şartıyla yazılı ve ıslak imzalı olarak bizzat veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) yukarıda belirtilen adresimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en geç 30 (otuz) gün içerisinde ücretsiz olarak yanıt verilecektir.

8. Veri Güvenliği
ERL, KVKK kapsamında veri güvenliğine ilişkin olanaklar elverdiği ölçüde teknik ve idari tedbirleri almıştır.

9. Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası Hakkında
Aydınlatma Metni’nde Değişiklikler
İşbu “Veri Gizlilik Beyanı ve Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası hakkında Aydınlatma Metni” veri korumayla bağlantılı hizmetlerimizdeki değişiklikleri duyurmak amacıyla, örneğin yeni hizmetlerin sunulmasında ve yürürlükteki yasal gereklilikleri yerine getirmek amacıyla, gerektiğinde değiştirilecektir.

ERL TEKNİK MAK.MET ENERJİ SAV.SAN. VE TİC A.Ş.

ERL Tecrübesiyle Tanışın

10 yılda 1500 MW üzerinde güneş enerjisi santrali kurarak sektörün lideri olduk. ERL, çeyrek asrı aşan metal işleme tecrübesi, 10 yıllık sektör deneyimi ile güneş enerjisi projelerinizde doğru iş ortağınız olacak.

Bize Yazın